PERSONLIG UTVIKLING

 

I Prosessio tilbyr vil skeddersydde individuelle tjenester,

som gir gode resultater innen personlig utvikling

 

 

Samtaler

 

Hege Brekke tilbyr individuelle samtaler - i et begrenset antall.

Individuelle samtale er personlige og konfidensielle. Sammen med deg finner vi fram til din ambisjon, din situasjon og kontekst. Vår jobb blir å identifisere realistiske målsettinger, bli enig om fokus, samt gi støtte og veiledning underveis. Læring hos oss skjer som oftest gjennom blended learning - i samspillet mellom innsikt, utvikling av kompetanse, aksjonslæring og refleksjon. Atferdsendring skjer gjennom handling. 

Samtalene foregår i Oslo-området eller gjennom digitale plattformer som teams- og zoom. 

 

 

Jeg ønsker mer info

Mentorprogrammer 

Våre mentorprogrammer

 

Prosessio har pr. dags dato tre ulike mentorprogram i næringslivet, og to ulike mentorprogram i toppidretten. Mentorprogrammene er  individuelle skreddersydde utviklingsprosesser, der du gjennom 1:1 samtaler får veiledning, coaching og mentoring i utvalgte temaer. Programmene går over 6 eller 9 måneder, og tar utgangspunkt i dine behov, dine ønsker på fordypning, samt din kontekst.

 

De ulike mentorprogrammene passer for deg som er nysgjerrig, læringsvillig og ønsker faglig sparring og mentoring, samt påfyll i egen verktøykasse. Forskjellen på programmene er temaene, hva vi går i dybden på, samt hva vi har fokus på. Programmene har en fast ramme, men med muligheter å tilpasse valgfrie temaer etter dine behov. "One size does not fit all", derfor er dette en annerledes mentorprogram fordi den sette deg og ditt utvikling i fokus.

 

I alle programmene er den røde tråden å utvikle ferdigheter og evner til å gå fra ambisjon til prestasjon. Her brukes evidensbaserte metoder og verktøy, samt blended learning som læringsmetodikk. Vi er opptatt av atferdsendring - evnen fra å bevegelse seg fra  «knowing» til «doing».

Våre skreddersydde 1:1 mentorprogrammer for ledere

Å lede seg selv, og lede andre

 

Å lede velfungerende team

 

Å lede samhandling på tvers

 

Våre skreddersydde 1:1 mentorprogrammer for toppidretten

Å lede seg selv, mental trening for utøvere

 

Å lede seg selv, og lede andre - mental trening for trenere

 

Å lede seg selv i dommerrollen, mental trening for dommere

 

Det du er bevisst på, kan du gjøre noe med.

Det du ikke er bevisst på - gjør noe med deg

Hva sitter du igjen med?

 

Coaching

Coachingprogrammet tar utgangspunkt i deg, din situasjon og din kontekst. Vi vil sammen finne ut av hva dette skal handle om, og hva vi ønsker å få ut av dette.

 

Mentoring

Mentorprogrammene er skreddersydde utviklingsprogram som tar utgangspunkt i ditt lederskap. Du vil få klarhet i dine verdier og ambisjoner, styrke ditt eget potensial, lære om stressmestring, samt lære om ulike verktøy som får deg til å optimalisere ledelse lede deg selv og av andre.

Programmet er basert på ledelse og arbeidspsykologisk forskning - i kombinasjon kroppens fungering. Den røde tråden er å utvikle relevante ferdigheter og evner, gi deg en verktøykasse som kan være til hjelp med å gå fra ambisjon (ønsket atferd) til prestasjon (evner å gjøre).

Læringsmetodikken er blended learning, vi er opptatt av å gi deg retning, trygghet og bygge gjennomslagskraft.

*På grunn av programmets omfang, er det begrenset med plasser.

 

The art of asking instead of telling

«It is a fine art of drawing someone out, asking questions to which you do not already know the answer, building a relationship based on curiosity and interest in the other person»

- Edgar H. Schein, 2013

Call To Action

Min personlighet  - hvem er jeg?

Prosessio tilbyr individer markedets beste personlighetstest (Neo-Pi), med en grundig gjennomgang av resultatene i etterkant.

Å teste noe, kan aldri være målet i seg selv. Det er hva du bruker innsikten i framtiden, som skaper utvikling og læring. 

Vi er den vi er, ingen test kan sette oss i riktig boks. Ulike situasjoner og kontekster vil ALLTID påvirke våre autopiloter, tankesett, følelser og atferd. Men å kjenne til sine personlighetstrekk, kan være til stor hjelp for å gi selvinnsikt og større forståelse for eget atferdsmønster.

Ønsker du mer informasjon, anbefaler jeg deg at du sender oss en mail, eller booker et gratis møte på 30 minutter, der vi kan informere om hensikten, prosessen og hva du kan forvente å sitte igjen med. 

 

Jeg ønsker mer info

Styrkebasert selvledelse 

 

Selvledelse defineres som det du sier til deg selv, samt hva du gjør med det du sier til deg selv - hvordan du omsetter indre dialog til resolutt handling. For oss i Prosessio er styrkebasert selvledelse hvordan du utvikler evnen til å være den beste utgaven av deg selv, på en bærekraftig og helsefremmende måte. Hvordan du evner å bruke "gullet i deg" til å prestere godt - samt at du trives og har det bra.

Vi skreddersyr ulike tjenester etter kundens behov, samt at vi har ulike tjenester som kan passe deg som enkeltperson.

 

Reflekterte beste selvportrett (RBSE)

 

Hvem er du, når du er på mitt aller beste? 

RBSE™ er et dynamisk selvportrett som er basert på virkelige og konkrete historier om deg. Metoden RBSE er utviklet på bakgrunn av forskning gjort ved University of Michigan’s Center for Positive Organizational Scholarship. Øvelsen går ut på at du etterspør om korte historier fra folk du har møtt i ulike sammenhenger som sier noe om hvem du er når du er på ditt aller beste.

Vår selvoppfattelse påvirkes i sosialt samspill med andre. Denne øvelsen er derfor med på å finne ut hvem du er, når du er på ditt aller beste. Denne øvelsen står i kontrast til «farge og bokstav tester», samt personlighetstester, som tar utgangspunkt i eget syn på seg selv. Her kommer inputen fra andre, og det er ofte der våre blindsoner er, også de positive blindsonene.

Denne øvelsen vil være til hjelp med å bekrefte positive egenskaper og ferdigheter, samt anerkjenne noen positive blindsoner som vi kanskje ikke selv er klar over.

Alle burde ta en RBSE! Denne øvelsen er også med på å bygge selvinnsikt og egen selvfølelse i møte med disse folkene som du etterspør historier fra.

Jeg ønsker mer info

Hege Brekke sitt reflekterte beste selvportrett

Når jeg er på mitt beste, er jeg god på å bygge relasjoner til andre mennesker. Jeg skaper trygghet i mine relasjoner med andre, viser stor omtanke, samt evner å samle mennesker. Jeg bygger andre opp, blant annet gjennom å utvikle andre, dele kunnskap og delegere ansvar. Jeg anerkjennes som faglig dyktig, og oppfattes som profesjonell i arbeidslivet. Jeg er en god rådgiver og sparringspartner, som ofte stiller spørsmål slik at andre reflekter over sin egen situasjon og atferd. Som leder er jeg en gylden kombinasjon av tydelig og omsorgsfull, samt at jeg har en anerkjennende og pedagogisk framtoning i møte med andre mennesker. Jeg våger å utfordre nåsituasjonen. Min iver etter utvikling, forbedringer og kvalitet er blant mine sterkeste sider. Jeg har evnen til å se situasjoner objektivt ved at jeg skiller mellom sak og person. Jeg viser andre mennesker stor tillit, både i ord og handlinger.

(Utdrag fra eget «Reflekterte beste selvportrett» - basert på tilbakemeldinger fra 18 personer)

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser