LEDELSE

Prosessio ulike lederutviklingsaktiviteter i samarbeid med kunden.

Ledelse foregår på mange nivåer i en organisasjon. Effektiv og god ledelse er sentralt for at organisasjonen skal evne å nå sine mål. Ledelse kan både knyttes til å lede andre, men også å lede seg selv. Vi kan lede prosesser, organisasjoner og samspill mellom mennesker.

 

Peak your leadership performance!

Styrkebasert ledelse 

En styrkebasert ledelsetilnærming har fokus på individet, teamet og organisasjonens styrker og ressurser

En styrkebasert tilnærming har fokus på at det halvtomme glasset er muligheter for læring og utvikling som kan jobbes med. Det finnes studier som bekrefter at fokus på mennesker styrker, har positiv effekter som mestringstro, forbedring av prestasjoner , økende engasjement, mer robusthet, og økt arbeidsglede. Styrkebasert ledelse kommer fra positiv psykologi, og fokuserer på iboende kvaliteter og potensialer. 

Kunnskapsmedarbeidere liker å få et handlingsrom der de får brukt kompetansen sin, samt at de liker utfordringer som skaper læring og utvikling. En styrkebasert leder, vil bistå sine medarbeidere med å identifisere kjernekvaliteter, samt legge til rette for at disse styrkene kan tas i bruk.

Les mer om styrkebasert tilnærming

Artikkel i Teknisk Ukeblad - 23. desember 2023

Ledelse av samhandling på tvers -

og samhandlingsledelse 

Ledelse som støtter opp om samhandling på tvers

Organisasjoner er avhengig av ledere som evner å inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å skape gode prestasjoner, i samhandling med andre. Hvordan ledelse fremmer samspill mellom leder og fagpersoner, samt skaper bærekraftige rammebetingelser og støtter opp om tverrfaglig samarbeid?

Relasjonell ledelse som fremmer samhandling på tvers, kan også tolkes som samhandlingsledelse. Forskning på  samhandling på tvers, som som tar utgangspunkt i koordineringen av kommunikasjon og relasjon, viser økt effektivitet, økt kvalitet på leveransene, økt innovasjonsevne, samt økt engasjement hos ansatte. Den sterkeste korrelasjonen, finner vi mellom leder og medarbeider. Relasjonell ledelse utgjør en stor forskjell hvis samhandling på tvers er et mål, i både negativ og positiv retning. 

Relasjonell kapasitet kan måles, og vi i Prosessio kan bistå organisasjoner og team med å kartlegge arbeidsprosesser for å hjelpe kundene våre med å utvikle kritisk kompetanse som sikrer god samhandling på tvers.

Les mer

Endringsledelse 

Endringsledelse

Ved en strategisk endring i en bedrift, kreves fokus på nødvendig organisasjonsutvikling. For å muliggjøre dette, krever det ofte en teamorganisering for å løse utfordringene. For å få team til å fungere godt sammen, bør bedrifter ha kompetanse på hva som kjennetegner prestasjonsteam. Skal teamene lykkes, er det en fordel å ha fokus på individuelle ferdigheter hos teammedlemmene. Som igjen forutsetter at de ansatte har riktig kompetanse .

For at endringer skal skje, krever det at organisasjonen både kan og vil endre seg. Men konflikter og uenigheter kan oppstå pga ulik virkelighetsforståelse, ulike interesser, begrensete ressurser eller usikkerhet mellom tiltak og effekt. Organisatoriske endringer skjer i ulike faser, og disse fasene og endringene, må ledes.

Prestasjonsledelse

Ledelse som legger til rette for gode prestasjoner

Organisasjoner er avhengig av ledere som evner å inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å skape gode prestasjoner.  Vi i Prosessio er opptatt av å dele kunnskap om, og verktøy som legger til rette for kvalitet i relasjoner mellom leder og medarbeidere. Vi har fokus på balansen mellom "å sette retning", samtidig utvikle lederferdigheter som skaper energi i relasjoner, arbeidsglede og psykologisk trygghet?

Prestasjonsledelse handler om handlinger og atferd, høykvalitetsforbindelser, dialogferdigheter, styrkebasert- og tillitsbasert ledelse. Det omhandler også verdibaserte valg, bærekraftig emosjonehåntering og vekstorienterte tankesett med kontunuerlig læring og utvikling. Ledelse er en ferskvare, og en ferdighet. Vi sørger for at ledere er i god form, slik at de får det beste ut av andre.

 

Ledelse av team

Gode sammen

Å være gode sammen, er en kunst. Det krever trygge relasjoner og gruppepsykologisk trygghet. Det krever også tydelige avtaler på hva som er viktig for oss, hvordan vi ønsker å ha det i denne gruppen eller teamet, samt etterlevelse av avtaler som er inngått.

Å skape en involverende prosess rundt teamutvikling, har vi i Prosessio god erfaring med. Våre teamkontrakter inneholder både oppgave- og relasjonellbaserte avtaler.  Ved ledelse av teamet, bør teamet komme foran individet. Men for å få en slik forankring, bør man ha en godt forankret involveringsprosess. Vi har god erfaring fra den type prosessledelse, både fra næringslivet og toppidretten.

Selvledelse  

Grunnmuren i ditt lederskap

Din personlighet, samt ditt tro- og verdigrunnlag er grunnmuren i ditt lederskap

Alle mennesker har en personlighet , som fargelegger ens lederskap. Har du god kjennskap og selvinnsikt i hvem du er, hva som driver deg, samt kjenner egne mulige styrker, overslag, utfordringer og allergier? Å ha selvinnsikt er bra, men som leder må du også ha selvutsikt til hvordan andre opplever deg i ulike kontekster. Ledelse er påvirkning og ledelse skjer i samspill med andre mennesker. Som leder bør du derfor inneha evner til å justere egen atferd i møte med andre mennesker. 

Referanser 

 

Tilbakemeldinger fra kunder 

Vi i Prosessio er opptatt av kundeopplevelsen og effekt. Vi deler her noen tilbakemeldinger vi har mottatt, både fra tidligere kunder og eksisterende kunder.  

Våre referanser