Ledelse

Prosessio skreddersyr leder- og utviklingsprogrammer i samarbeid med kunden. Vi benytter oss av metoder fra empirisk forskning, som sier noe om ha som fungerer og hva som kan gi ønsket effekt.  Vi har alltid utgangspunkt i hvor kunden er, og hvor kunden ønsker å være. Den råde tråden i våre utviklingsprogrammer er å skape tillit og trygghet, tilrettelegge for læring og atferdsendring, samt fokus på dialog, samhandling og gode prestasjoner.

Vi kan levere våre tjenester digitalt der det er ønskelig.

Selvledelse  

Grunnmuren i ditt lederskap

Din personlighet, samt ditt tro- og verdigrunnlag er grunnmuren i ditt lederskap

DIN PERSONLIGHET

Alle mennesker har en personlighet , som fargelegger ens lederskap. Har du god kjennskap og selvinnsikt i hvem du er, hva som driver deg, samt kjenner egne mulige styrker, overslag, utfordringer og allergier? Å ha selvinnsikt er bra, men som leder må du også ha selvutsikt til hvordan andre opplever deg i ulike kontekster. Ledelse er påvirkning og ledelse skjer i samspill med andre mennesker. Som leder bør du derfor inneha evner til å justere egen atferd i møte med andre mennesker. 

 

TRO- OG VERDIKOMPASS

Vi hører ofte om «rette verdier» men hvem kan bestemme om en verdi er rett eller feil? Vi ser på verdier som  retningslinjer eller fyrtårn som kan veilede oss til å leve det livet som er riktig for deg. Verdier er ikke universelle, hva som er rett for meg, kan være feil for deg. Men å identifisere hvilke verdier som betyr noe for deg, kan være nyttig når du som leder står ovenfor vanskelige valg og beslutninger.

Verdier er ditt indre kompass, dine støttehjul på din reise gjennom livet. De skal minne deg på hva som er viktig for DEG, bistå med å holde deg på rett kurs, samt veilede deg når viktige avgjørelser og beslutninger skal tas.

Ledelse og fysiologiske faktorer

Er ledelse en 100% kognitiv og rasjonell ferdighet, eller har vi alle mennesker "triggere" som kan kan påvirke vårt lederskap. Jeg tror vårt lederskap er sterk påvirket av hvem vi er og hva vi tidligere har opplevd.

Kunnskap og innsikt om hjernen, nervesystemet, tanker og emosjoner påvirker ditt lederskap.

Ledelse - hjernen og nervesystemet 

Vi mennesker har et nevrokjemisk system som er utviklet for å hjelpe oss med å raskt kunne håndtere komplekse situasjoner. Fordi vi har behov for å respondere i ett visst tempo, har vi alle mennesker noen mentale snarveier vi benytter oss av, ofte basert på tidligere opplevelser og erfaringer. I mange tilfeller er dette bra, i andre tilfeller kan det føre til handlinger og atferd som vi selv ikke ønsker. 

Har du kjennskap til hvordan hjernen og nervesystemet ditt fungerer? Gjennom innsikt, trening og ulike verktøy kan du trene opp og lære deg ferdigheter som er forenelig med ditt lederskap. Du kan lære deg å håndtere ubehagelige situasjoner, håndtere stress og press, være mer tilstede, få økt konsentrasjon, samt ha et mer reflektert forhold til egen autopilot og mentale snarveier. Ledelse starter i hjernen.

Ledelse av andre  

Prestasjonsledelse

Organisasjoner er avhengig av ledere som evner å inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å skape gode prestasjoner.  Vi i Prosessio er opptatt av å dele kunnskap om, og verktøy som legger til rette for kvalitet i relasjoner mellom leder og medarbeidere. Vi har fokus på balansen mellom "å sette retning", samtidig utvikle lederferdigheter som skaper energi i relasjoner, arbeidsglede og psykologisk trygghet?

Prestasjonsledelse handler om handlinger og atferd, høykvalitetsforbindelser, dialogferdigheter, styrkebasert- og tillitsbasert ledelse. Det omhandler også verdibaserte valg, bærekraftig emosjonehåntering og vekstorienterte tankesett med kontunuerlig læring og utvikling. Ledelse er en ferskvare, og en ferdighet. Vi sørger for at ledere er i god form, slik at de får det beste ut av andre.

 

Ledelse av team

Å være gode sammen, er en kunst. Det krever trygge relasjoner og gruppepsykologisk trygghet. Det krever også tydelige avtaler på hva som er viktig for oss, hvordan vi ønsker å ha det i denne gruppen eller teamet, samt etterlevelse av avtaler som er inngått.

Å skape en involverende prosess rundt teamutvikling, har vi i Prosessio god erfaring med. Våre teamkontrakter inneholder både oppgave- og relasjonellbaserte avtaler.  Ved ledelse av teamet, bør teamet komme foran individet. Men for å få en slik forankring, bør man ha en godt forankret involveringsprosess. Vi har god erfaring fra den type prosessledelse, både fra næringslivet og toppidretten.

Ledelse av samhandling på tvers -

sammenhengende  ledelse 

Ledelse som støtter opp om samhandling på tvers

Organisasjoner er avhengig av ledere som evner å inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å skape gode prestasjoner, i samhandling med andre. Hvordan ledelse fremmer samspill mellom leder og fagpersoner, samt skaper bærekraftige rammebetingelser og støtter opp om tverrfaglig samarbeid?

Relasjonell ledelse som fremmer samhandling på tvers, kan også tolkes som sammenhengende ledelse. Forskning på  samhandling på tvers, som som tar utgangspunkt i koordineringen av kommunikasjon og relasjon, viser økt effektivitet, økt kvalitet på leveransene, økt innovasjonsevne, samt økt engasjement hos ansatte. Den sterkeste korrelasjonen, finner vi mellom leder og medarbeider. Relasjonell ledelse utgjør en stor forskjell hvis samhandling på tvers er et mål, i både negativ og positiv retning. 

Relasjonell kapasitet kan måles, og vi i Prosessio kan bistå organisasjoner og team med å kartlegge arbeidsprosesser for å hjelpe kundene våre med å utvikle kritisk kompetanse som sikrer god samhandling på tvers.

Les mer

Referanser 

 

Tilbakemeldinger fra kunder 

Vi i Prosessio er opptatt av kundeopplevelsen og effekt. Vi deler her noen tilbakemeldinger vi har mottatt, både fra tidligere kunder og eksisterende kunder.  

Våre referanser