STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

 

I dag lever vi i et konkurransesamfunn som er i stor endring. Bedrifter som evner å omstille seg raskt, å finne den gode balansen mellom drift og ny innovasjon, har bedre rammebetingelser til å overleve.

Organisasjoner trenger en gjennomtenkt strategi på hvorfor og hvordan for å oppnå suksess. Denne strategien er bedriftens "teori" og legger føringer for en rekke andre forhold i bedriften. Strategiutvikling handler om å ta beslutninger rundt hvordan en organisasjon skal gå fram, for å nå sine ambisjoner og målsettinger.

 

 

Strategi 

 

Strategi handler om fokus, valg og beslutninger en organisasjon gjør, for å nå sin ambisjon og målsetninger. Man kan noe enkelt forklare en organisasjons strategi, som selskapets oppskrift, et veikart på "hvorfor" og "hvordan". "Hvorfor" skal skape forståelse ovenfor de strategiske valg som er tatt, samt sørge for at ansatte går i samme retning. "Hvordan" skal være retningsgivende på hva som kreves av organisasjonens ansatte, og være førende for prioriterte aktiviteter, beslutninger og atferd.

Strategi handler om valg.

Å velge noe, kan også bety å velge bort noe annet. 

Organisasjonsutvikling

Organisasjonskultur

Det finnes mange definisjoner som beskriver hva kultur er, den enkleste er nok «sånn gjør vi det her». Ifølge forskning vil endringer som ikke er godt nok forankret i kulturen, ikke føre til varig endring.  Jo mer sammensatt kulturen oppleves av de ansatte, jo større kapasitet har organisasjonen til samhandling og gode prestasjoner. Organisasjonskultur er viktig, da opplevd kultur påvirker menneskers atferd og handlinger.

 

Kultur utvikles gjennom handlinger du oppmuntrer,

men også det du tillater

Ledelse av endring

For å lykkes med å lede en endring, bør lederen ha kompetanse om hvordan man kan skape gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handlinger, både hos selv selv og andre. Ledelse skjer i samhandling med andre, så ledelse kan sees på som en atferdsstyrt påvirkning, en innflytelsesprosess. 

Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og bærekraftige strukturer på arbeidsprosessen.

Så selv om ledelse av endring handler om kollektiv atferd og handlinger, er det viktig å forstå at vi mennesker er forskjellige. Vi har ulik tankesett, interesser, følelser, motivasjon, verdier og kompetanse. Ledelse kan derfor også være skreddersøm, en kontinuerlig refleksjons- og  læringsprosess, hvordan ditt lederskap skaper gode prestasjoner og resultater hos ulike mennesker.

Mer om ledelse

Om du har spørsmål, kan du bruke chat (nederst til høyre) eller bruke vårt kontaktskjema. Vi svarer deg så raskt vi har anledning. 

 

Kontaktskjema