Organisasjonsutvikling

 

I dag lever vi i et konkurransesamfunn som er i stor endring. Bedrifter som evner å omstille seg raskt, å finne den gode balansen mellom drift og ny innovasjon, har bedre rammebetingelser til å overleve.

 

Organisasjonskultur

Det finnes mange definisjoner som beskriver hva kultur er, den enkleste er nok «sånn gjør vi det her». Ifølge forskning vil endringer som ikke er godt nok forankret i kulturen, ikke føre til varig endring.  Jo mer sammensatt kulturen oppleves av de ansatte, jo større kapasitet har organisasjonen til samhandling og gode prestasjoner. Organisasjonskultur er viktig, kultur påvirker menneskers atferd og handlinger.

 

Kultur utvikles gjennom handlinger du oppmuntrer,

men også det du tillater

Endringsledelse

Ved en strategisk endring i en bedrift, kreves fokus på nødvendig organisasjonsutvikling. For å muliggjøre dette, krever det ofte en teamorganisering for å løse utfordringene. For å få team til å fungere godt sammen, bør bedrifter ha kompetanse på hva som kjennetegner prestasjonsteam. Skal teamene lykkes, er det en fordel å ha fokus på individuelle ferdigheter hos teammedlemmene. Som igjen forutsetter at de ansatte har riktig kompetanse .

For at endringer skal skje, krever det at organisasjonen både kan og vil endre seg. Men konflikter og uenigheter kan oppstå pga ulik virkelighetsforståelse, ulike interesser, begrensete ressurser eller usikkerhet mellom tiltak og effekt. Organisatoriske endringer skjer i ulike faser, og disse fasene og endringene, må ledes.

Ledelse av endring

For å lykkes med å lede en endring, bør lederen ha kompetanse om hvordan man kan skape gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handlinger, både hos selv selv og andre. Ledelse skjer i samhandling med andre, så ledelse kan sees på som en atferdsstyrt påvirkning, en innflytelsesprosess. 

Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og bærekraftige strukturer på arbeidsprosessen.

Så selv om ledelse av endring handler om kollektiv atferd og handlinger, er det viktig å forstå at vi mennesker er forskjellige. Vi har ulik tankesett, interesser, følelser, motivasjon, verdier og kompetanse. Ledelse kan derfor også være skreddersøm, en kontinuerlig refleksjons- og  læringsprosess, hvordan ditt lederskap skaper gode prestasjoner og resultater hos ulike mennesker.

 

 

Mer om ledelse

Om du har spørsmål, kan du bruke chat (nederst til høyre) eller bruke vårt kontaktskjema. Vi svarer deg så raskt vi har anledning. 

 

Kontaktskjema